Page 17 - 2021 Souvinir web
P. 17

Art.nr. 500562      Art.nr. 500556      Art.nr. 500553     Art.nr. 500554
      Oslo           Bergen          Briksdalsbreen      Fjærlandsfjorden
      Art.nr. 500557      Art.nr. 500568      Art.nr. 500551     Art.nr. 500561
      Trondheim         NordNorge montasje    fiskehjell        Lofoten

      Art.nr. 500555      Art.nr. 500559      Art.nr. 500560
      Tromsø montasje      Hammerfest montasje, blå Nordkapp, montasje
      Fingerbøl

      Art.nr. 900178   Art.nr. 900169   Art.nr. 900173   Art.nr. 900733   Art.nr. 900728
      Tromsø       Elg (Tegning)    Troll (Tegning)   Reinsdyr       Lundefugl (Puffin)
      tekst: Tromsø    Tekst: Norge     Tekst: Norge     Tekst: Norway    Tekst: Norway      Art.nr. 900732   Art.nr. 900735   Art.nr. 900766   Art.nr. 900778   Art.nr. 900185
      Flagg        Samisk Flagg    Oslo rådhus     Bergen        Midnattsol.
      Tekst: Norway    Tekst: Sápmi, Nor- Tekst: Oslo     Tekst: Bergen    Tekst: Lofoten
                way

                              17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22